Fout: Cookies inschakelen om in te loggen in MijnOLVG.

Algemene voorwaarden MijnOLVG

Dit zijn de algemene voorwaarden van Stichting OLVG te Amsterdam (hierna: “OLVG”) die gelden voor het gebruik van MijnOLVG. Wij raden u aan deze voorwaarden zorgvuldig te lezen, zodat u op de hoogte bent van uw rechten en plichten bij het gebruik van MijnOLVG. Door gebruik te maken van MijnOLVG, op welke wijze dan ook, aanvaardt u deze algemene voorwaarden.

OLVG heeft het recht om deze algemene voorwaarden elk moment eenzijdig te wijzigen zonder u daarvan in kennis te stellen en (opnieuw) om instemming te vragen. OLVG zal een bericht over de wijziging tijdig op de website van MijnOLVG plaatsen. De meest actuele voorwaarden zijn te raadplegen via MijnOLVG. Het is uw verantwoordelijkheid om op de hoogte te blijven van de meest actuele voorwaarden door deze regelmatig te raadplegen. Door in te loggen in MijnOLVG aanvaardt u gebonden te zijn aan de actuele voorwaarden .

Voor aanvullende informatie, zie de disclaimer op de algemene website van OLVG.

MijnOLVG

OLVG biedt patiënten via MijnOLVG toegang tot delen van het op hen betrekking hebbende elektronisch patiëntendossier van het ziekenhuis. Daarnaast biedt MijnOLVG verschillende mogelijkheden, bijvoorbeeld het plannen van een vervolgafspraak of het stellen van niet acute vragen. De diensten van OLVG zijn voortdurend in ontwikkeling. De vorm en inhoud van MijnOLVG kan daardoor van tijd tot tijd wijzigen zonder dat alle gebruikers hierover voorafgaand worden geïnformeerd. Daarnaast kan OLVG tijdelijk of definitief stoppen met het aanbieden van diensten aan patiënten (waaronder MijnOLVG) zonder dat het ziekenhuis in de gelegenheid is patiënten daarover voorafgaand te informeren.

Privacy

OLVG zal uw persoonsgegevens zorgvuldig verwerken en beveiligen en houdt zich hierbij aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de overige wet- en regelgeving stellen. Tevens worden uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het Privacyreglement voor cliënten van het OLVG.

Toelating, identificatie en beëindiging toegang

1. Toegang tot MijnOLVG kan alleen op hun uitdrukkelijke verzoek worden verstrekt aan wilsbekwame personen vanaf 12 jaar die als patiënt zijn ingeschreven bij OLVG.

2. Patiënten kunnen slechts toegang (volmacht) krijgen tot MijnOLVG op basis van legitimatie aan de hand van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identificatiebewijs of rijbewijs). Patiënten kunnen een activatiecode krijgen tijdens een poliklinisch bezoek of bij de MijnOLVG helpdesk. Op vertoon van het geldige legitimatiebewijs ontvangt de patiënt de activatiecode. De patiënt heeft deze code en een mobiele telefoon nodig voor het activeren van MijnOLVG.

3. Als binnen OLVG bekend wordt dat een patiënt is overleden, beëindigt OLVG de toegang tot MijnOLVG voor deze patiënt en/of zijn ouders/voogd (bij patiënten onder de 12 jaar of langdurig wilsonbekwame patiënten tussen 12 en 18 jaar), mentor of curator.

4. OLVG beëindigt de toegang tot MijnOLVG alleen op verzoek van de patiënt of in geval van onmiddellijk noodzakelijke tijdelijke maatregelen of in andere gevallen vermeld in deze voorwaarden.

5. OLVG behoudt zich het recht voor om aangifte te doen indien wordt ontdekt dat door patiënten, ouders/voogd van minderjarige patiënten, mentoren, curatoren of anderen wordt getracht op oneigenlijke wijze toegang tot MijnOLVG te verkrijgen, dan wel als op oneigenlijke wijze toegang is verkregen, dan wel bij het gebruik van valse documenten, zoals een ID of gezagsverklaring.

Verplichtingen patiënt bij toegang tot MijnOLVG

6. Patiënt verplicht zich zijn activatiecode strikt vertrouwelijk te houden en niet aan derden ter beschikking te stellen. Patiënt verleent anderen geen toegang tot MijnOLVG met behulp van zijn inloggegevens. Patiënt is aansprakelijk voor alles wat er gebeurt indien anderen van zijn inloggegevens gebruikmaken, met of zonder zijn toestemming of wetenschap.

7. Patiënt is verplicht om te allen tijde de verplichtingen uit deze voorwaarden na te komen en zich te houden aan alle wet- en regelgeving die van toepassing is op het gebruik van MijnOLVG.

8. Patiënt is zelf verantwoordelijk voor het beheer en verspreiding van de informatie verkregen via MijnOLVG, bijvoorbeeld (i) op de eigen computer dan wel het internet, (ii) door de patiënt gemaakte (scherm)afbeeldingen of (iii) via het op papier afdrukken van informatie. Patiënt dient incidenten waarbij hij vermoedt dat iemand anders oneigenlijk toegang heeft tot zijn account of andere ongebruikelijke gebeurtenissen met betrekking tot MijnOLVG te melden bij het ziekenhuis via mijnolvg@olvg.nl.

9. Patiënt vrijwaart OLVG voor aanspraken in verband met door hem geleden schade naar aanleiding van de toegang tot MijnOLVG.

10. Patiënt is zich bewust dat de waarde van medische adviezen via MijnOLVG naar hun aard beperkt zijn. Voor een gericht medisch advies van toepassing op een specifieke individuele situatie wordt aangeraden altijd een afspraak te maken voor het spreekuur van een ter zake kundige medicus of zorgverlener.

11. Patiënt bevestigt zich ervan bewust te zijn dat gegevens over het gebruik van MijnOLVG worden vastgelegd en gebruikt kunnen worden voor statistische overzichten en wetenschappelijk onderzoek, zoals nader omschreven in het privacybeleid van Stichting OLVG. Deelname aan MijnOLVG betekent nadrukkelijk niet dat patiënt toestemming geeft tot het gebruik van de via MijnOLVG beschikbare medische gegevens voor deze doeleinden .

12. Patiënt gebruikt in zijn communicatie in MijnOLVG (bijvoorbeeld bij invullen van vragenlijsten, maken van vervolgafspraken of vragen om advies) geen onwelvoeglijke taal, onwaarheden of misleidende informatie.

13. Patiënt is zich ervan bewust dat OLVG op het gebruik door patiënten van MijnOLVG toeziet en eventueel maatregelen zal nemen tegen overtredingen van de verplichtingen zoals genoemd in deze voorwaarden. Tot genoemde maatregelen kan behoren het waarschuwen van de patiënt en het deactiveren van de toegang voor de patiënt tot MijnOLVG.

Minderjarigen

14. Ouders met ouderlijk gezag of de voogd van patiënten jonger dan 12 jaar kunnen toegang tot MijnOLVG van het kind aanvragen. Bij de aanvraag zal worden gevraagd om te bevestigen dat zij het (ouderlijk) gezag hebben. OLVG is gerechtigd op elk moment dat hij dat nodig acht te vragen naar het bewijs omtrent het gezag en bij ontbreken van dit bewijs of in afwachting ervan de toegang niet te verlenen of (tijdelijk) te beëindigen. Ouders of voogd zijn verplicht iedere wijziging van gezag die van belang is voor de toegang tot MijnOLVG aan OLVG te melden.

15. Ouders met ouderlijk gezag of de voogd krijgen pas toegang tot MijnOLVG van het kind na identificatie in persoon en verificatie van hun burger service nummer. Tevens dient een geldig legitimatiebewijs van de patiënt (het kind) overgelegd te kunnen worden. Toegang kan alleen worden aangevraagd via de polikliniek.

16. Minderjarigen in de leeftijd van 12 tot en met 15 jaar kunnen uitsluitend toegang tot MijnOLVG aanvragen voor henzelf.

17. Patiënten van 16 jaar en ouder kunnen toegang tot hun MijnOLVG aanvragen voor anderen door het invullen en persoonlijk inleveren van een daarvoor beschikbaar gesteld machtigingsformulier.

18. Ouders (met ouderlijk gezag) of de voogd van wilsonbekwame kinderen die op het moment dat het kind voor het eerst wordt ingeschreven als patiënt in OLVG in de leeftijd van 12 tot 18 is, kunnen toegang tot MijnOLVG verkrijgen in overeenstemming met het bepaalde in punt 15 en 16. Wel dient er daarnaast een verklaring van een arts beschikbaar te zijn inzake de langdurige wilsonbekwaamheid van de patiënt.

19. Zodra de patiënt de leeftijd van 12 jaar bereikt, vervalt de toegang tot MijnOLVG van de ouders met gezag. Patiënt heeft de mogelijkheid vanaf 12 jaar zelf toegang aan te vragen. Indien de patiënt op het moment van het bereiken van de 12-jarige leeftijd wilsonbekwaam is en de verwachting is dat deze wilsonbekwaamheid langdurig is, kunnen ouders de reeds verkregen toegang behouden mits er vóór het bereiken van de 16-jarige leeftijd een verklaring van een arts beschikbaar is inzake de langdurige wilsonbekwaamheid van de patiënt. De toegang van de ouders tot MijnOLVG wordt dan op verzoek verlengd totdat de patiënt de 18-jarige leeftijd bereikt.

20. De verplichtingen in de voormelde artikelen van deze algemene voorwaarden zijn onverkort van toepassing op ouders met ouderlijk gezag of de voogd als zij toegang hebben tot MijnOLVG van het kind.

Patiënten vanaf 18 jaar met een mentor of curator

21. Door de rechter benoemde mentoren of curatoren voor patiënten boven de 18 jaar kunnen toegang aanvragen tot MijnOLVG voor de patiënt waarvoor het mentorschap of curatorschap is ingesteld. De mentor of curator krijgt pas toegang na identificatie in persoon en verificatie van zijn burger service nummer. Tevens dient een geldig legitimatiebewijs van de patiënt en een actueel bewijs van het mentor- of curatorschap overgelegd te kunnen worden. Toegang kan alleen worden aangevraagd bij een polikliniekbezoek. OLVG is gerechtigd op elk moment dat hij dat nodig acht aan de mentor of de curator te vragen het mentor- of curatorschap aan te tonen en bij gebrek aan bewijs of in afwachting daarvan de toegang tot MijnOLVG (tijdelijk) te beëindigen.

22. De verplichtingen in de voormelde artikelen van deze algemene voorwaarden zijn onverkort van toepassing op de mentor of curator als hij toegang heeft tot MijnOLVG.

Verplichtingen van OLVG

23. OLVG verplicht zich om zich naar vermogen in te spannen om MijnOLVG voltijds beschikbaar te houden voor de patiënt. OLVG zal zich inspannen om de gevolgen voor de beschikbaarheid te beperken bij het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan MijnOLVG.

24. OLVG verplicht zich om zich naar vermogen in te spannen om MijnOLVG veilig te houden voor de patiënt. Dat wil zeggen dat OLVG passende maatregelen neemt tegen verlies of enige vorm van onrechtmatig gebruik van gegevens. U kunt zien dat u gebruik maakt van een beveiligde verbinding door naar de adresbalk (URL) te kijken. Als de URL met https:// begint in plaats van http:// worden de gegevens versleuteld verstuurd via een beveiligde verbinding. Ook kunt u controleren of u daadwerkelijk verbonden bent met OLVG door te kijken naar het digitale certificaat. Het certificaat dient te vermelden dat de website wordt aangeboden door OLVG. U vindt het certificaat onder het icoon van het hangslot. Dit hangslot vindt u, afhankelijk van uw software, links of rechts in de adresbalk. Klik op het icoontje voor meer informatie.

Uitsluitingen

25. OLVG is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook voortvloeiend uit het gebruik van MijnOLVG, inclusief maar niet beperkt tot schade als gevolg van onjuistheid, ongeschiktheid, onvolledigheid, het tijdelijk niet beschikbaar zijn of achterstand in actualiteit van de via MijnOLVG aangeboden informatie.

26. MijnOLVG biedt mogelijk links naar andere (medische) websites die niet onder het beheer van OLVG vallen. Deze links zijn ter informatie opgenomen. OLVG heeft de juistheid van de informatie op deze websites niet gecontroleerd en kan daarom niet instaan voor de correctheid ervan. Het gebruik van dergelijke informatie is voor eigen risico van de patiënt.

Slotbepaling

27. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist OLVG.

28. Indien u vragen heeft over deze voorwaarden of het gebruik van MijnOLVG, dan kunt u contact opnemen met OLVG via mijnolvg@olvg.nl. U kunt problemen, fouten of verbetersuggesties voor het systeem als zodanig doorgeven.